Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Στην περίπτωση που θέλετε να λάβετε αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το επιχειρηματικό σας μέλλον, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ONETAX και τα έμπειρα στελέχη μας , μέσω της κατάρτισης προϋπολογισμών και διαμόρφωσης προβλέψεων και μέσω του προγραμματισμού των ταμειακών ροών σας, των οικονομικών σας αναγκών και της εκτίμησης των δαπανών σας, θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν να λάβετε την καλύτερη δυνατή απόφαση.

Επιδίωξή μας είναι η επιχείρηση σας να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες που υπάρχουν γύρω από κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να είστε ενήμεροι σχετικά με τις οικονομικές τάσεις και να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων