Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον η ανάγκη για χρηματοοικονομική πληροφόρηση και υποστήριξη στην λήψη των διοικητικών αποφάσεων, έχει γίνει περισσότερο από ποτέ αναγκαία.

H OneTax συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών της παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικής διεύθυνσης. Διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων με κατάλληλες δεξιότητες και με μεγάλη εμπειρία του αντικειμένου η OneTax αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη της επιχείρησης ώστε η χρηματοοικονομική λειτουργία της να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και τις ανάγκες της και να παράγει αξία.

Για την OneTax η υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων αλλά και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για όλων των μεγεθών επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων