Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που επιχειρούν σε ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, μπορούν να περιοριστούν εάν διαθέτουν έξυπνα εργαλεία έγκαιρης πληροφόρησης για την πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι οικονομικοί αναλυτές της ONETAX προσφέρουν μια πληθώρα τακτικών αναλύσεων και αναφορών οι οποίες διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων της εταιρείας και υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

  • Εκπόνηση οικονομικού πλάνου
  • Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών
  • Ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και Ισολογισμού με την χρήση αριθμοδεικτών
  • Συγκριτική ανάλυση ανταγωνισμού
  • Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων
  • Εκτίμηση ρίσκου
  • Κλαδικές μελέτες και αναλύσεις
  • Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων
  • Ανάλυση Οικονομικού περιβάλλοντος και μελέτη επιπτώσεων στην εταιρεία (PEST Analysis)
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων