Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων

Η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες υπονομεύει τη ρευστότητα της επιχείρησής σας, με αποτέλεσμα η είσπραξη των απαιτήσεων να θεωρείται πλέον επιβεβλημένη: η αδυναμία είπσραξης των οφειλών είναι μία από τις συχνότερες αιτίες πτώχευσης και θέτουν σε κίνδυνο την εισροή μετρητών της εταιρείας σας, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Για το λόγο αυτό, η επαγγελματική διαχείριση των απαιτήσεων με σκοπό την είσπραξη απαιτήσεων είναι μια εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα. Η ONETAX διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα διαχείρισης και διαπραγμάτευσης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Με τη συνδρομή μας, διασφαλίζετε την καταβολή των πληρωμών σας και έχετε τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε απερίσπαστα στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει στην διαχείριση των απαιτήσεων από ιδιώτες (B2C) αλλά και εμπορικούς πελάτες (B2B).

Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές υπηρεσίες που η ONETAX χρησιμοποιεί εξαιρετικά αποτελεσματικές, εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού για τη διαχείριση απαιτήσεων.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων