Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης

Για την ONETAX Διοικητική Πληροφόρηση σημαίνει το αυτονόητο εργαλείο που θα πρέπει να έχει στην διάθεσή της η διοίκηση κάθε εταιρίας προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις.

Πιστεύουμε ότι η διοίκηση κάθε εταιρίας πρέπει να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων και παραμέτρων που την δεδομένη χρονική στιγμή έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει την εταιρική πραγματικότητα. Επίσης να προβλέπει την εξέλιξη αυτών υπό το πρίσμα εναλλακτικών ενεργειών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση ικανή να οδηγήσει σε αποφάσεις.

H ONETAX συνεργάζεται μαζί σας προκειμένου να σας παρέχει σε μηνιαία βάση:

  • Πωλήσεις, Κόστος πωληθέντων και Μικτό Κέρδος
  • Λειτουργικά Έξοδα
  • Αποτελέσματα περιόδου
  • Ισολογισμός περιόδου
  • Ανάλυση Επενδύσεων
  • Ανάλυση Ταμειακών Ροών
  • Ανάλυση Κεφαλαίου Κίνησης
  • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων