Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών

Οι Γενικές Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που συντάσσουν απολογισμούς βιωσιμότητας. Η εταιρεία , ανάλογα με τα κριτήρια συμφωνίας που έχει επιλέξει , πρέπει να προσδιορίσει τις Γενικές Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις που θα συμπεριληφθούν στον απολογισμό.

Οι ειδικοί σύμβουλοι που διαθέτουμε θα αναλάβουν πλήρως τη σύνταξη τυποποιημένων αναφορών,οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
  • Στρατηγική και Ανάλυση
  • Προφίλ Οργανισμού
  • Αναγνωρισμένα Ουσιαστικά Θέματα και Όρια
  • Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
  • Προφίλ Απολογισμού
  • Διακυβέρνηση
  • Ηθική και Ακεραιότητα
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
  • Δημοσιοποιήσεις της Διοικητικής Προσέγγισης
  • Δείκτες
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων