Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών

Ο σχεδιασμός και η σύνταξη των οικονομικών αναφορών(reports) είναι σημαντικός, εφόσον θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι στρατηγικές σας αποφάσεις.Οι οικονομικές αναφορές είναι απαραίτητες για μία οικονομική οντότητα, εφόσον παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα πρόσθεταν αξία τις αποφάσεις μίας επιχείρησης.

Το τμήμα των Οικονομικών υπηρεσιών μας διαθέτει ομάδα στελεχών με υψηλή κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία, διεθνή και πολυεθνική, που είναι ικανή να προσφέρει γρήγορη ανταπόκριση και αξιόπιστες, υψηλής στάθμης υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της σύνταξης αναφορών/εκθέσεων για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των πελατών μας.

Οι οικονομικές αναφορές μπορούν να αναλύουν μία ευρεία γκάμα οικονομικών μεγεθών, όπως:

  • Πωλήσεις
  • Κατάσταση ταμειακών ροών
  • Πάγιο ενεργητικό
  • Κυκλοφορούν ενεργητικό
  • Πελάτες
  • Προμηθευτές
  • Αποθέματα
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων