Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων

Το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και η συρρίκνωση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες σε συνάρτηση με τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της πρακτικής των εξαγορών και των συγχωνεύσεων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ONETAX είναι αρκετά διευρυμένες, περιλαμβάνοντας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποβολής προσφοράς για την κατάλληλη στρατηγική. Κατανοώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιδιώξεις κάθε επιχείρησης, η ONETAX σχεδιάζει την πιο κατάλληλη προσέγγιση για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:

  • Εντοπισμός, ανάλυση και ποσοτικοποίηση τόσο των βασικών συνιστωσών όσο και των δευτερευόντων χαρακτηριστικών που δημιουργούν αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας στόχου.
  • Εξέταση όλων των υποψήφιων επενδυτών και εκτίμηση των πιθανών κινήτρων τους, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να διαμορφώσουμε κατάλληλα τη στρατηγική διαπραγματεύσεων και προσφοράς για τον πελάτη μας.
  • Παροχή πληροφοριών αναφορικά με την εκτιμώμενη αξία που αναμένεται να αποφέρει η εταιρεία – στόχος στο πελάτη μας και συμβουλευτική υποστήριξη για μια επιτυχημένη υποβολή προσφοράς.
  • Διαχείριση έργου – δουλεύουμε αποτελεσματικά με την διοικητική ομάδα του πελάτη.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλο το φάσμα των απαιτήσεων μιας συναλλαγής – από τον καθορισμό της δομής μιας συναλλαγής μέχρι την υποστήριξη του αγοραστή στις διαπραγματεύσεις και την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)