Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Στην περίπτωση που θέλετε να λάβετε αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το επιχειρηματικό σας μέλλον, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ONETAX και τα έμπειρα στελέχη μας , μέσω της κατάρτισης προϋπολογισμών και διαμόρφωσης προβλέψεων και μέσω του προγραμματισμού των ταμειακών ροών σας, των οικονομικών σας αναγκών και της εκτίμησης των δαπανών σας, θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν να λάβετε την καλύτερη δυνατή απόφαση.

Επιδίωξή μας είναι η επιχείρηση σας να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες που υπάρχουν γύρω από κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να είστε ενήμεροι σχετικά με τις οικονομικές τάσεις και να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)