Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που επιχειρούν σε ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, μπορούν να περιοριστούν εάν διαθέτουν έξυπνα εργαλεία έγκαιρης πληροφόρησης για την πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι οικονομικοί αναλυτές της ONETAX προσφέρουν μια πληθώρα τακτικών αναλύσεων και αναφορών οι οποίες διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων της εταιρείας και υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

  • Εκπόνηση οικονομικού πλάνου
  • Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών
  • Ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και Ισολογισμού με την χρήση αριθμοδεικτών
  • Συγκριτική ανάλυση ανταγωνισμού
  • Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων
  • Εκτίμηση ρίσκου
  • Κλαδικές μελέτες και αναλύσεις
  • Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων
  • Ανάλυση Οικονομικού περιβάλλοντος και μελέτη επιπτώσεων στην εταιρεία (PEST Analysis)
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)