Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Transfer Pricing

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πλέον υπάρχουν δύο κεντρικοί πυλώνες στην προσπάθεια αναζήτησης της αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης, στους οποίους μάλιστα σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται η Γ.Γ.Δ.Ε.:

  1. Η παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος έως τον τελικό δικαιούχο.
  2. Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών και η μεταφορά κέρδους μεταξύ φορολογικών οντοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ο Κ.Φ.Ε. ορίζει πλέον με σαφήνεια ποιοι είναι υπόχρεοι σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης των συναλλαγών αυτών, καθώς και ποια είναι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται για την πλημμελή ή μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παράλληλα το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ) ως αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο, έχει στελεχωθεί με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας μπορεί να υποδείξει με ακρίβεια τους υπόχρεους, εκ του νόμου, σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης. Επίσης, διαθέτοντας μεγάλη τεχνογνωσία επί των μεθοδολογιών τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ και πρόσβαση σε υψηλού κόστους διεθνείς βάσεις επιχειρηματικών δεδομένων (Amadeus), μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην κατάρτιση των φακέλων, αλλά και στην αφομοίωση των σύγχρονων λογικών διαχείρισης των εν λόγω συναλλαγών.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)