Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)

Το due diligence κατέχει σημαντική θέση στη διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης. Για την αποτίμηση της επιχείρησης και για την μείωση του γνωστού αλλά και του κρυφού ρίσκου σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή, θα πρέπει να συλλεχθούν οι οικονομικές πληροφορίες της επιχείρηση, καθώς και οι ευκαιρίες και τα ρίσκα της σκοπούμενης εξαγοράς.

Οι εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του γραφείου μας, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, εγγυώνται την επίλυση χρηματοοικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης σας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
  • Αποτίμηση των σημαντικών λογιστικών εγγράφων
  • Εξέταση των συμβάσεων που συνάπτονται με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους, με σκοπό την επίδρασή τους επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας.
  • Απόδοση της τιμής αγοράς με σχετικά αποτελέσματα π.χ. EBITDA και EBIT
  • Ανάλυση των εσόδων από τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους ανάλογα με τους τομείς της εταιρείας.
  • Εξέταση των υφιστάμενων οικονομικών προβλέψεων και τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων
  • Ελέγχου με μαθηματική ακρίβεια του ολοκληρωμένου προγράμματος.
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)