Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Business Plan

Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) και συμβουλευτική επιί αυτών.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Στα πλαίσια αυτά, το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βusiness Ρlan) αναφέρεται στους στόχους που τίθενται για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, αναπτύσσει τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την επίτευξή τους και υπολογίζει και απεικονίζει τα αποτελέσματα των ενεργειών στις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)