Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Η ONETAX αναλαμβάνει να εκπονήσει της μελέτη αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης ακολουθώντας τις γενικώς παραδεκτές μεθόδους αποτιμήσεων.

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη στη περίπτωση:

  • της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων
  • της εισαγωγής νέου επενδυτή στην επιχείρηση μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
  • της πώλησης της επιχείρησης
  • της αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης που αποτελεί στόχο εξαγοράς ή και συγχώνευσης

Οι μέθοδοι αποτίμησης που θα ακολουθηθούν θα επιλεγούν από τα ακολούθως αναφερόμενα μοντέλα αποτίμησης, όπως η Καθαρή Θέση της επιχείρησης, η Μέθοδος της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, η Μέθοδος της Προεξόφλησης Μερισματικών Αποδόσεων και η Μέθοδος της Κεφαλαιαγοράς.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)