Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου

Στην σημερινή οικονομία η οποία επηρεάζεται από το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα και δεδομένου ότι όλα είναι αλληλένδετα η σωστή ανάλυση και διαχείριση ρίσκου θωρακίζει μια επιχείρηση. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων καθώς και τους τρόπους και τις ενέργειες που εφαρμόζονται για να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την εξέλιξη τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από αυτές. Ελαχιστοποίηση του ρίσκου ή κινδύνου είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση καθώς φροντίζει να προβλέψει αστάθμητους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Η εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει στην προετοιμασία στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και στην κατάρτιση των παρακάτω:

  • Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
  • Προσδιορισμός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου & προφίλ κινδύνου
  • Προετοιμασία έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων
  • Εντοπισμός περιοχών υψηλού κινδύνου
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)