Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Η ONETAX αναλύει σε βάθος και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης και στη συνέχεια αναπτύσσει ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση έχει σαφή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, γνωρίζει επακριβώς τις επιλογές εξόδου από τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα σενάρια διαφυγής που τις παρέχονται.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθείται περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Φάση Α. Αποτύπωση της τρέχουσας Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης.
Φάση Β. Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN)
Φάση Γ. Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες και τους λοιπούς Πιστωτές

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)