Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, τα αποτελέσματα χρήσης και η διάθεση των αποτελεσμάτων.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της ONETAX σας παρέχει τη κατάρτιση,σύνταξη και υπογραφή των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρηση σας,οι οποίες είναι οι εξής:

  • Ισολογισμός
  • Αποτέλεσμα χρήσης
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Προσάρτημα
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων