Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Σύνταξη προϋπολογισμών

Ο Προϋπολογισμός αποτελεί την «πυξίδα» για τη δράση μια επιχείρησης. Είναι ο βασικός διοικητικός μηχανισμός που έχει σχέση με το σχεδιαζόμενο κόστος. Η χρησιμότητα σύνταξης Προϋπολογισμού έχει σημασία, καθώς πρόκειται για μία αναλυτική παρουσίαση που αφορά στην πολιτική της επιχείρησης κι εκφράζει τα οικονομικά αποτελέσματά της, ενώ βοηθά στον έλεγχο αποφάσεων.

Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών