Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου

Διανύουμε μία περίοδο συνεχών μεταβολών στο οικονομικό σύστημα, που σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να κρύβουν «παγίδες» για μία επιχείρηση. Η εταιρία μας, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για τις αλλαγές στην Οικονομική και Λογιστική επιστήμη, τη Φορολογική νομοθεσία και τις τεχνολογικές εφαρμογές, προσαρμόζοντας έτσι την παροχή των υπηρεσιών μας, στα νέα δεδομένα χωρίς απρόοπτες εκπλήξεις για την επιχείρηση σας.

Τα έμπειρα στελέχη της Onetax αναλαμβάνουν:

  • Την τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Την προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, και λοιπών Φόρων
  • Την προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών