Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη του εσωτερικού κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας σας.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό ορίζονται μεταξύ άλλων:

  • η οργανωτική δομή της Εταιρίας
  • οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
  • η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και οι σχέσεις των Διευθύνσεων και Επιτροπών μεταξύ τους
  • οι βασικές αρχές και διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας
  • οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των στελεχών της Εταιρίας
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών