Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης

Εξίσου, σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας/οργανισμού είναι ο εσωτερικός έλεγχος, που εστιάζει στις δραστηριότητες της, και στην ακριβή ανάλυση αυτών, με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και προτάσεων, τόσο για τη λειτουργία, όσο και για την επίτευξη των στόχων.

Η Onetax αναλαμβάνει:

  • Τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης σας, με την παροχή έμπειρου προσωπικού
  • Τον έλεγχο των Πληροφοριακών Συστημάτων και την καταγραφή προβλημάτων, εφόσον εντοπιστούν
  • Τον έλεγχο και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη διεξαγωγή προτάσεων για τη βέλτιστη λειτουργία του, εάν χρειάζεται
  • Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση της Διοίκησης
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών