Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Λογιστική κόστους

Η Λογιστική Κόστους είναι χρήσιμη για μία επιχείρηση, καθώς δίνει μία πλήρη εικόνα της οικονομικής της κατάστασης, και μπορούν να διεξαχθούν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον.

Η έμπειρη ομάδα της Onetax, σας συμβουλεύει για την καλύτερη επιλογή στη διαχείριση των εισοδημάτων της επιχείρησης σας και της περιουσιακής της κατάστασης ώστε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος. Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας είναι οι εξής:

  • Ορθή εκτίμηση εσόδων και εξόδων, ώστε να παρθούν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον
  • Πρόβλεψη ασφαλών οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
  • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών
  • Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών