Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ορθή ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης, για την εξαγωγή ασφαλών βραχυχρόνιων συμπερασμάτων ως προς την πορεία της και τη λήψη αποφάσεων.

Οι σημαντικότερες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Ισολογισμός: Ο Ισολογισμός δείχνει τα μέσα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση για την προώθηση της δραστηριότητας της και τον τρόπο µε τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η απόκτηση των μέσων αυτών

Ταμειακές ροές: Η κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζει τις εισπράξεις και τις πληρωμές που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια μίας περιόδου για την οποία καταρτίστηκε η κατάσταση αυτή.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ): Πρόκειται για μία έκθεση, που εμφανίζει το αποτέλεσμα (δηλαδή κέρδη ή ζημιές) από τη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, συνήθως ενός έτους.

Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών