Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές

Οι Οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται, κυρίως, για την ενημέρωση των τρίτων προσώπων, που επιθυμούν να έχουν µία εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Η Onetax αναλαμβάνει την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Και Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης) ώστε το ευρύ κοινό να έχει μία σαφή εικόνα σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά µε την επιχείρηση, όπως αυτές δημοσιεύονται.

Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών