Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS

Αρχικό βήμα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα I.F.R.S. είναι ο προσδιορισμός της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, κατά την έναρξη της περιόδου στην οποία για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν τα Διεθνή Πρότυπα.

Η εταιρία μας παρέχει:

  • Την Κατάρτιση των πρώτων υποχρεωτικά δημοσιεύσιμων οικονομικών καταστάσεων
  • Τη μετατροπή οικονομικών καταστάσεων μετάβασης σε I.F.R.S.
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών