Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Ενάρξεις – Λήξεις – Μεταβολές εταιρειών

Η Onetax αναλαμβάνει τη σύσταση, λήξη και μεταβολή της επιχείρησης σας. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Σύσταση καταστατικού
  • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
  • Διεκπεραίωση έναρξης – λήξης – μεταβολής στις αρμόδιες υπηρεσίες
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών