Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Λογιστικές Υπηρεσίες

Σε ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ τις λογιστικές υπηρεσίες. Η OneTax, με τους έμπειρους συνεργάτες της σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των λογιστηρίων της επιχείρησης σας, την εύρυθμη λειτουργία της, παρέχει ένα σύνολο εξιδεικευμένων λογιστικών υπηρεσιών, ενώ μέσω των οικονομικών αναφορών, σας βοηθά στη λήψη ορθών και ασφαλών αποφάσεων για την πορεία της επιχείρησης σας, και σας προστατεύει από τυχόν «παγίδες» και περιπέτειες στο μέλλον.

Οργάνωση και εκσυγχρονισμός λογιστικών συστημάτων
Μελέτη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας
Λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστηρίου
Ενάρξεις – λήξεις – μεταβολές εταιρειών
Λογιστική κόστους
Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικές αναφορές, βραχυχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με της ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης
Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τις παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Κατάρτιση και μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων σε IFRS
Σύνταξη προϋπολογισμών