Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών

Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιμερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των υπηρεσιών μίας επιχείρησης.

Η διαδικασία κοστολόγησης είναι η εξής:

  • Αναλύεται το υπάρχον Σύστημα Κοστολόγησης
  • Εντοπίζονται απαιτήσεις για Σύστημα Κοστολόγησης που θα ενισχύει τις Επιχειρηματικές Αποφάσεις (π.χ. Activity based Costing)
  • Προσδιορίζεται η Κερδοφορία ανά κατηγορία Πελατών
  • Αναλύονται ισολογισμοί ανταγωνιστών.
  • Αξιοποιείται ανάλυση ισολογισμών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
  • Αναπτύσσονται διαδικασίες και εργαλεία (λογισμικά) για την κοστολόγηση
  • Επιθεωρείται η λειτουργία του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις

Με τη Διαχείριση των προβλημάτων κοστολόγησης οδηγείται η Επιχείρηση προς ορθολογικότερες αποφάσεις σε ότι αφορά τις υπάρχουσες λειτουργίες και τις απαιτούμενες αλλαγές.

Σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου αντικειμένου και οικονομικού μεγέθους, η κοστολόγηση είναι το πρώτο βήμα στη χάραξη τιμολογιακής πολιτικής και το οποίο αν χρησιμοποιηθεί καλά μπορεί να προσθέσει τεράστια υπεραξία στο έργο τους.

Εμείς στην ONETAX πιστεύουμε ακράδαντα σ’ αυτήν την εν δυνάμει υπεραξία και μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα τεχνικά εργαλεία ώστε η επιχείρηση να την αποκτήσει.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων