Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ONETAX παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, καλύπτοντας τις αντίστοιχες περιοχές διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Χρησιμοποιώντας τις αρχές και πρακτικές του IIA (The Institute of Internal Auditors), αναλύουμε την επιχειρηματική στρατηγική και τις διαδικασίες μίας επιχείρησης και υποστηρίζουμε τη διοίκηση στην κατανόηση των κύριων επιχειρησιακών της κινδύνων και τον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και αύξησης του κέρδους της επιχείρησης.

Η εξειδικευμένη ομάδα μας διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους βάσει μιας δομημένης κινδυνοκεντρικής μεθοδολογίας έτσι ώστε να βοηθήσει τον πελάτη στην βελτίωση της απόδοσης και αποδοτικότητας των λειτουργιών του.

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων μας διασφαλίζεται λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, των ελεγκτικών μας εργαλείων και της εξειδικευμένης γνώσης που κατέχουμε ανά κλάδο.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων