Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού

Ο αποτελεσματικός διεθνής φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία . Οι έμπειροι συνεργάτες μας, σας παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού και διεθνούς φορολογικής στρατηγικής, ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις ανάγκες και την εταιρική στρατηγική σας.

Συγκεκριμένα παρέχουμε:

  • Υπηρεσίες σχεδιασμού της δομής και διάρθρωσης μιας εταιρείας και συμβουλευτική σε φορολογικά θέματα, ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις παρερμηνείας και διπλής φορολόγησης.
  • Φορολογικό σχεδιασμό και φορολογικές μελέτες για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
  • Προσεκτική ετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
  • Διεκπεραίωση πληρωμών κοινωνικών ασφαλίσεων.
  • Αντιπροσώπευση στις Αρχές για θέματα φορολογίας.
Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών