Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών

Η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) έχει γίνει το πιο σημαντικό θέμα στη διεθνή φορολογία. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και την εκτέλεση των διεταιρικών συναλλαγών που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους για φορολογικούς σκοπούς. Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εντός ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της τεκμηρίωσης γραφής.

H ONETAX , βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), είναι σε θέση να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατα τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
  • APA’s –Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών
Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών