Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά της ίδρυση μιας επιχείρησης. Σε αυτή την επιλογή είναι απαραίτητη η συνεργασία του τόσο με νομικό όσο και με φοροτεχνικό σύμβουλο.

Καλύπτοντας πλήρως την έναρξη της νέας επιχείρησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Την σύσταση όλων των τύπων των εταιριών
  • Ανώνυμες Εταιρίες
  • Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ομόρρυθμες Εταιρίες
  • Ετερόρρυθμες Εταιρίες
  • Κοινοπραξίες
  • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Όλη την διαδικασία μέχρι την εγγραφή της επιχείρησης στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την λήψη Α.Φ.Μ. και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
 • Την μετατροπή όλων των τύπων των επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφή
 • Την συγχώνευση τους σε Α.Ε. η Ε.Π.Ε. αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα.

Η ONETAX εξειδικεύεται στην σύσταση και διαχείριση εταιριών στο εξωτερικό σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από δικηγόρους, λογιστές και ειδικούς σε εμπορικά θέματα οι οποίοι έχουν μεγάλη εξοικείωση και γνώση σε θέματα διεθνών επιχειρήσεων και διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων και συνεπώς είναι ικανοί να σας προσφέρουν ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στις υπηρεσίες που παρέχουμε αναφορικά με την σύσταση εταιριών περιλαμβάνονται:

 • Διαδικασίες σύστασης εταιριών και σύνταξη εταιρικών εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική νομοθεσία
 • Συμβουλές σχετικά με την επιλογή, εγκατάσταση και διατήρηση της εταιρίας ή του trust
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες που επιθυμούν την σύσταση ή αναδιάρθρωση διεθνών ή off-shore επιχειρήσεων
 • Εταιρική διάρθρωση, χρηματοοικονομικές τεχνικές και φορολογικός σχεδιασμός
 • Διορισμός εντολοδόχων διευθυντών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετόχων
 • Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεκμηρίωσης, όπως, μεταξύ άλλων: διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών επικυρώσεων και νομιμοποίηση εταιρικών εγγράφων, έκδοση τιμολογίων, οικονομικοί έλεγχοι, δημιουργία εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών
 • Υποστήριξη στην διαδικασία ανοίγματος λογαριασμών σε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού
 • Ενημέρωση για την ισχύουσα φορολόγηση
 • Διασφάλιση εμπιστευτικότητας για τους ιδιοκτήτες και διευθυντές των εταιριών

Οι υπηρεσίες μας πάντα προσφέρονται με γνώμονα το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο.

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών