Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές “προληπτικού” ή “αποτρεπτικού” χαρακτήρα που σημαίνει ότι το φορολογικό μας τμήμα έχει την δυνατότητα να εξετάσει τις υποθέσεις του κάθε πελάτη του και να του παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές με στόχο τη μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση αντίστοιχα των φορολογικών επιβαρύνσεων. Η onetax, επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού που στοχεύει στην άμεση βελτίωση των βασικών σας μεγεθών και στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των συνολικών φορολογικών σας επιβαρύνσεων

Το φορολογικό μας τμήμα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:

Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες:

 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων προκειμένου οι εταιρίες να μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος των πρόσθετων φόρων που ενδεχομένων θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον
 • Υποστήριξη κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα
 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός για προσωπικό μετακινούμενο σε άλλα κράτη
 • Ζητήματα ενδοομιλικών συναλλαγών, σύνταξης φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από τις ενδοομιλικές χρεώσεις
 • Ερμηνείας των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Μελέτες ελαχιστοποίησης φορολογικού κόστους στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών κλπ
 • Ζητήματα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας
 • Φορολογικές συμβουλές σε σχέση με την νομοθεσία περί κινήτρων
Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών