Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών

Η ONETAX διαθέτει στελέχη & εξωτερικούς συνεργάτες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία από πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες που, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, συνδυάζουν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης,αναλαμβάνουν τη συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του Λογιστηρίου, ώστε να είναι γνώστες των καθημερινών φορολογικών θεμάτων και αλλαγών που αντιμετωπίζουν.

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών