Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων

Οι έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη σύνταξη και υποβολή ειδικών θεμάτων φορολογίας όπως :

  • Εισοδήματα απο εμπορικές επιχειρήσεις,Γεωργικές επιχειρήσεις, Μισθωτές Υπηρεσίες,Ελευθέρια επαγγέλματα και από κάθε άλλη πηγή.
  • Φ.Π.Α. – V.I.E.S – INTRASTAT
  • ΦΜΥ
  • Ι.Κ.Α
  • Μισθοδοσίες
  • Ο.Α.Ε.Δ.
  • Υπεραξίες επιχειρήσεων και εταιρικών μεριδίων
Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών