Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)

Αφορά εξέταση μιας επιχείρησης στην οποία ο πελάτης μας μελετά να επενδύσει ή και να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά. Ερευνάμε με τη ματιά του επιχειρηματία ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει εκείνος για να αποφασίσει αν και με ποιους όρους θα συνεχίσει. Παρέχεται αναλυτική έκθεση με τα ευρήματά μας. Με την ολοκλήρωση του due diligence ο ενδιαφερόμενος επενδυτής είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια αν αξίζει να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις και με ποιούς όρους.

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών