Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης, αξιολόγησης, αξιοποίησης και υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων αποτελεί βασικό άξονα της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

Η ΟΝΕΤΑΧ αναλαμβάνει, ως τεχνικός σύμβουλος, να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία υποβολής του φακέλου στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και να υποστηρίζει την επιχείρησή σας, κατά την διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Διαρκής έλεγχος της δυνατότητας επιδότησης της επιχείρησης σας
  • Σύνταξη και υποβολή του φακέλου
  • Παρακολούθηση υλοποίησης έργου μέχρι και την σύνταξη τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης
  • Eίσπραξη της επιδότησης

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ταχείας ολοκλήρωσης του, η άμεση απορρόφηση αλλά και η βέλτιστη αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών πόρων.

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών