Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα

Με την γνώση και την εμπειρία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τις επειχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους.

Η διαδιακσία είναι η εξής:

  • Εντοπίζονται οι περιοχές σπατάλης της Επιχείρησης
  • Καθορίζονται ευκαιρίες βελτίωσης στις παραγωγικές λειτουργίες της Επιχείρησης
  • Αξιοποιούνται Εργαλεία όπως Reverse Factoring, Value Analysis, προσέγγιση Ολικού Κόστους για την μείωση του κόστους των υλικών
  • Καθορίζονται standards παραγωγικότητας ώστε να ελέγχεται συστηματικά η παραγωγικότητα Προσωπικού, Εξοπλισμού και Κεφαλαίων
  • Τέλος είναι δυνατόν να γίνει ολοκληρωτική αναδιοργάνωση της Επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Αφού εγκατασταθούν τα κατάλληλα εργαλεία προϋπολογισμού και κοστολόγησης μπορεί να γίνει πράξη η διαρκής παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό είναι ανάγκη να ενσωματωθούν συγκεκριμένες μέθοδοι και τρόποι σκέψης στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και των στελεχών της. Βασισμένοι σε μία μεθοδολογία που επιδιώκει να αντιμετωπίζει το αντικείμενο της ελαχιστοποίησης του κόστους σαν μία ενοποιημένη και ολοκληρωμένη διαδικασία που απλώνεται σε όλο το πλάτος και το βάθος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών θα είναι η αύξηση της κερδοφορίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων