Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων

Προσπαθώντας να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα επιλέγουν τη συνένωσή τους με άλλες, καταλήγοντας έτσι στη δημιουργία ομίλων επιχειρήσεων και κερδίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν έναν όμιλο, αντιμετωπίζονται από οικονομική άποψη σαν μία μόνο ενιαία επιχείρηση και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου αποτελούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Σχεδόν πάντα οι δυσκολίες που συναντά ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση, είναι περισσότερες από εκείνες που συνάντησε κατά την έναρξή της.

Στην ONETAX αναλαμβάνουμε τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς, ώστε να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αργότερα λάθη και παραλείψεις από εργασίες που δε διεκπεραιώθηκαν εξαρχής με τον τρόπο που έπρεπε.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων