Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας

Η ONETAX σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους παρέχει νομική υποστήριξη σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου σε κάθε στάδιο του βίου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύσταση όλων των εταιρικών τύπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιλέγοντας την πλέον συμφέρουσα λύση ενόψει των ιδιαίτερων επιχειρηματικών αναγκών των εντολέων της. Οι δικηγόροι μας παρέχουν νομική υποστήριξη σε ζητήματα καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρηματοδότησης εταιρειών, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, εμπορικών συμβάσεων, συμφωνιών συνεργασίας, διενέργειας νομικού ελέγχου για λογαριασμό επιχειρήσεων, μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων, διασυνοριακών συναλλαγών, αναδιάρθρωσης και πτώχευσης εταιρειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων κ.ά.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών λύσεων σε θέματα που άπτονται του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, ώστε να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εντολέα της.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων