Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται απο την ελληνική νομοθεσία καταρτίζονται με βάση τις γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές και τη σχετική Ελληνική νομοθεσία.Οι δύο αυτές βασικές συνιστάμενες δημιουργούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα(ΕΛΠ).

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν εισέλθει στην οικονομική πραγματικότητα, τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Θεωρούνται ως μία από τις θεμελιώδεις ενέργειες για την προσαρμογή και την ομοιογένεια της οικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων μιας εταιρείας. Αποτελούν ένα κοινό πλαίσιο λογιστικών αρχών, το οποίο εξετάζεται και διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας λογιστική γνώση και εμπειρία για όλους τους κλάδους και τις μορφές δραστηριότητας μιας οργανωμένης εταιρείας και κυρίως ενός ομίλου εταιρειών.

Η ONETAX με την ειδική υπηρεσία εφαρμογής των ΔΛΠ στοχεύει στη παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας στις επιχειρήσεις,λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων