Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών

Η καλή ρευστότητα είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας υγιούς και καλοδιοικούμενης επιχείρησης. Πολλές φορές όμως επιχειρήσεις που λειτουργούν καλά στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και παράγουν καλά λογιστικά αποτελέσματα χάνουν το παιχνίδι της τελικής κερδοφορίας λόγω έλλειψης προσοχής ή γνώσης/ εφαρμογής σωστών τεχνικών στο κομμάτι της ταμειακής ροής.

Ο ταμειακός προγραμματισμός είναι μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού και απαραίτητος για κάθε μορφής οντότητα, μικρής η μεγάλης. Λόγο των δύσκολων οικονομικών συγκυριών υποστηρίζουμε κάθε επιχείρηση να προβλέπει την πιθανή έλλειψη χρηματικών διαθεσίμων ώστε έγκαιρα να βρίσκονται λύσεις χρηματοδότησης. Επικεντρώνεται στις πηγές και τις χρήσεις των μετρητών και είναι ένας ουσιαστικός δείκτης της ρευστότητας και της φερεγγυότητας μίας επιχείρησης.

Κατά τον σχεδιασμό και ανάλυση Ταμειακής Ροής (CASH FLOW):

  • Αξιολογούνται οι υπάρχουσες εταιρικές πολιτικές πληρωμών και εισπράξεων
  • Σχεδιάζονται, βάσει των παραπάνω και των προϋπολογισμένων εσόδων, εξόδων και επενδύσεων, οι προβλεπόμενες εισροές/ εκροές
  • Ετοιμάζεται ο Μηνιαίος Προϋπολογισμός απαραίτητου Κεφαλαίου Κίνησης
  • Εκτιμάται το ύψος του Τραπεζικού Δανεισμού που ενδεχομένως απαιτηθεί, ώστε έγκαιρα να επιλεγεί η καταλληλότερη μορφή Χρηματοδότησης
  • Επιλέγεται η βέλτιστη λύση στη Διαχείριση των Διαθεσίμων

Με τη γνώση και την εμπειρία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην εγκατάσταση των καταλληλότερων εργαλείων πρόβλεψης των ταμειακών ροών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρηματοοικονομικό κόστος και να μετατραπεί η λογιστικά κερδοφόρα λειτουργία της επιχείρησης σε μετρητά στο λογαριασμό της.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων