Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης

Στη σύγχρονη επιχείρηση συναντά κανείς μια πληθώρα εφαρμογών που έχουν τη μορφή μικρών ή μεγάλων Έργων. Παράλληλα, πολλά προϊόντα μιας επιχείρησης έχουν τη μορφή ενός έργου, που πρέπει να μελετηθεί, να εκτελεστεί σύμφωνα με το σχεδιασμό, να ελεγχθεί κατά την εκτέλεση και πριν την παράδοση και να πετύχει στους στόχους που έχουν τεθεί από πλευράς χρόνου, κόστους και ποιότητας.

Το λογιστικό μας γραφείο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση -διοίκηση (project management), καθώς και στην υποστήριξη υλοποίησης και ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών και διαφόρων φάσεων έργων, αλλά και γενικότερα στη διαχείριση, διοίκηση και υλοποίηση έργων στους τομείς βελτίωσης ποιότητας -παραγωγικότητας και ανάπτυξης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο και ευρύτερο τομέα.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η διαχείριση ενός Έργου να γίνει με συστηματικό & ελεγχόμενο τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

  • Παράδοση του έργου μέσα στα πλαίσια του τεθέντος χρονοδιαγράμματος
  • Εκτέλεση του Έργου χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού
  • Επίτευξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Έργου, όπως καθορίζονται στο Σχέδιο Ποιότητας
Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
Καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εφαρμογή Εμπορικής Νομοθεσίας
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Εφαρμογή ΕΛΠ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων
Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων
Δημιουργία Ταμειακών Προγραμμάτων και Ταμειακών Απολογισμών
Συστήματα Παρακολούθησης Εισπράξεων