Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Υπηρεσίες

Η OneTax δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ιδιωτικών και δημόσιων, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό τμήμα της OneTax, στελεχωμένο με συνεργάτες που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και οργάνωση, για το λογιστήριο και την οικονομική υπηρεσία κάθε μορφής επιχείρησης και οργανισμού.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το Φοροτεχνικό τμήμα της OneTax αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της, προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο φοροτεχνικών υπηρεσιών. Εστιάζοντας στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσει το βέλτιστο φορολογικό πλάνο, εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Το συμβουλευτικό τμήμα της OneTax, έχοντας αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, μπορεί να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούμε να συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Υπηρεσίες Υποστήριξης Οικονομικής Διεύθυνσης

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον η ανάγκη για χρηματοοικονομική πληροφόρηση και υποστήριξη στην λήψη των διοικητικών αποφάσεων, έχει γίνει περισσότερο από ποτέ αναγκαία.

H OneTax συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών της παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικής διεύθυνσης. Διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων με κατάλληλες δεξιότητες και με μεγάλη εμπειρία του αντικειμένου η OneTax αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη της επιχείρησης ώστε η χρηματοοικονομική λειτουργία της να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και τις ανάγκες της και να παράγει αξία.

Για την OneTax η υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων αλλά και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για όλων των μεγεθών επιχειρήσεις.