Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

 

 « Πως το είπε ο Χρήστος Βακαλόπουλος να δεις…πάνω κάτω έτσι:
Υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα
στο όνειρο που έκαναν για τη ζωή τους, όταν ήταν ακόμα νέοι· στο
πώς φαντάστηκαν τον εαυτό τους· σ’ ένα σχέδιο που δεν τους
βγήκε. Και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτήν την εικόνα, κι
αρρωσταίνουν μέσα σ’ αυτό το όνειρο. Γι’ αυτό και πρέπει να το
εγκαταλείψουν » . (“Play it again, Χρήστο”, Σ. Καπλανίδης, 2006)

( Πηγή : http://www.lifo.gr/team/gnomes/35705 )

 

← ● § ● →

 

Τα Briefing της εβδομάδας


05-05-2017 Το briefing της ημέρας – Λίστες φοροδιαφυγής, ΜΥΦ, υποβολή δηλώσεων κ.ά.

04-05-2017 Το briefing της ημέρας – Κεφάλαιο που απαιτείται για μετατροπή ατομικής επιχ. σε Ι.Κ.Ε., δημοσίευση του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων κ.ά.  )

03-05-2017 Το briefing της ημέρας – Έλεγχοι μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής αγροτικής ενίσχυσης κ.ά.)

02-05-2017 Το briefing της ημέρας – Η συμφωνία με τους θεσμούς, οι υποχρεώσεις του Μαΐου κ.ά.)

 

← ● § ● →
 

Ι. Τα σπουδαιότερα της περασμένης εβδομάδας.

   

1. Φορολογικές Δηλώσεις  – Επισημάνσεις.

 

 

 

Ενημέρωση σχετικά με το νέο ιστότοπο www.aade.gr Στο νέο ιστότοπο υφίσταται ανανεωμένο και επικαιροποιημένο περιεχόμενο (οδηγίες,  εγχειρίδια , συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις κλπ) μαζί με όλες τις παρεχόμενες από την Α.Α.Δ.Ε εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διαθέσιμα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 

●●●
 

Ανείσπρακτα ενοίκια.
Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος
ΠΟΛ.1024/12.2.2016, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα ενοίκια φορολογούνται στο έτος που θα εισπραχθούν. Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016 – Αναλυτικές οδηγίες

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για τα Φυσικά Πρόσωπα. Τα Νομικά ακολουθούν την διαδικασία που υπάρχει για τις « επισφαλείς απαιτήσεις» ( Δείτε κατωτέρω ) .


●●●
 

 Στο φορολογητέο εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται και το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή εκμίσθωσης με μηδενικό μίσθωμα

( Ενημερωτικό δελτίο ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 της ΣΟΛ Α.Ε.)

 

●●●
 

« Εργασίες κλεισίματος» .

Εγγραφές χρονικής τακτοποίησης αγορών εξόδων εσόδων ( λογ. 36 ,λογ.56  , λογ. 58 ).

«17.1.2 Η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στο χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται). Για παράδειγμα, η λήψη ενός δανείου κατά την ημερομηνία ισολογισμού, επιβάλλεται να αναγνωρισθεί στην κλειόμενη περίοδο, ώστε να απεικονισθούν τα ληφθέντα ταμιακά διαθέσιμα και η αντίστοιχη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Ομοίως, οι δουλευμένοι τόκοι ενός δανείου επιβάλλεται να αναγνωρισθούν ως έξοδο στην περίοδο που αφορούν, έστω και εάν σύμφωνα με τη σχετική δανειακή σύμβαση οφείλονται να πληρωθούν στην επόμενη περίοδο. Ο χειρισμός αυτός οδηγεί στην εμφάνιση του σχετικού εξόδου στην κλειόμενη χρήση που αφορά, καθώς και στην αντίστοιχη αύξηση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης προς τον δανειστή και τη μείωση της καθαρής θέσης». (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 )

 

-Συνήθως αφορά χρονικές ταυτοποιήσεις μέσω των λογαριασμών 56 και 36 των δεδουλευμένων εξόδων και εσόδων (τέτοια συνήθως είναι : ηλεκτρικό ρεύμα , τηλέφωνα , τόκοι, ασφάλιστρα κ.λ.π ).

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Δείτε το άρθρο της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου – Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας της ΣΟΛ Α.Ε. « Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) »

Αποτίμηση Λογαριασμών σε Ξένο Νόμισμα (λογ. 30.01,  λογ. 50.01 , λογ. 51.01, λογ. 45 , λογ. 52, λογ. 38.05-38.06)

-Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες με την πληρωμή ή την είσπραξη ενός τιμολογίου σε ξένο νόμισμα δεν γίνεται « εκκαθάριση» των συναλλαγματικών διαφορών ( Σ.Δ )  που προέκυψαν, με αποτέλεσμα να τις θεωρούμε ( κακώς ), Σ.Δ  αποτίμησης, οι οποίες δεν εκπίπτουν φορολογικά. (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016  )

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του Δημοτικού Τέλους. [ Νόμος 2880/2001 – Δημοτικό Τέλος Διαφήμισης (ΦΕΚ 9/30.1.2001, τ.Α’)] . Άρθρο 9. H απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. H καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Tαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Oικονομική Yπηρεσία (Δ.O.Y.) .

Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών .

Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα ….  «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. …… [ Σχετικά : Αρθρο 2. Ορισμοί  και Αρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές  του Ν. 4172/2013 και  Αρθρο 21. Φάκελος Τεκμηρίωσης του Ν. 4174/2013 ]

Αμοιβές μελών Δ.Σ, μέσω της Διάθεσης Κερδών ( Προσοχή : Καταχωρούνται ως έξοδο ).

« Οι αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2190/1920, καθίστανται δουλευμένες όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται την επόμενη χρήση και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως στην οποία εγκρίνονται ως έξοδο, δεδομένου ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές ως εργαζόμενοι.»

[ Σχετικά :  Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016 [ Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών  και Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2075 ΕΞ 30.9.2016 [Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης ]

Ημερομηνία καταχώρησης (η ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης) :  → Χρέωση 60.95, Πίστωση 53.08

Και φυσικά αναμορφώνονται φορολογικά : « 2. ….. Επισημαίνεται ότι στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (ΚΑ:2020) καταχωρούνται και τα ποσά που διανέμονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό της επιχείρησης, τα οποία με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) αντιμετωπίζονται ως δαπάνες (παροχές σε εργαζομένους). » ΠΟΛ. 1047/2017 .

Υπολογισμός του ποσού της φορολογικής ζημιάς που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση. [ ‘Έλεγχος αν η ζημιά έχει ‘’χαθεί’’ φορολογικά λόγω παρέλευσης πενταετίας ]. 

Ν.4172/2013 Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του μετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου μιας επιχείρησης μεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθμού τους, η μεταφορά σύμφωνα με το παρόν άρθρο παύει να έχει εφαρμογή στις ζημίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα προηγούμενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

●●●
 

Προετοιμασία για « Φορολογική αναμόρφωση»

ΠΟΛ.1113/2.6.2015 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)

ΠΟΛ.1094/2016 – Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες

ΠΟΛ.1197/2016 – Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν

ΠΟΛ.1043/2017 – Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016

Άρθρα – Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών του του Μαυρομμάτη Ν. Μιχαήλ / Εφοριακού υπαλλήλου, πιστοποιημένου Ελεγκτή Δ.Ο.Υ. Χολαργού

ΆρθραΗ φορολογική αναγνώριση δαπάνης αξίας άνω των 500 ευρώ στο φορολογικό έτος 2015

Άρθρα – Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013 – επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 –  ΣΟΛ Α.Ε. της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου – Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας .

 

●●●
 

Και τέλος ελέγξτε μήπως και τυχόν αλλάξατε «κατηγορία» οντότητας του Ν. 4308/2014.

 

●●●
 

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.

 

ΠΟΛ.1071/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017.

 

Παραδείγματα εφαρμογής

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

Ιούλιος

31.07.2017

1η δόση

Αύγουστος

31.08.2017

2η δόση

Σεπτέμβριος

29.09.2017

3η δόση

Οκτώβριος

31.10.2017

4η δόση

Νοέμβριος

30.11.2017

5η δόση

Δεκέμβριος

29.12.2017

6η δόση

 

●●●
 

Νέες προθεσμίες στην σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων ( όχι βέβαια και των φορολογικών δηλώσεων )

Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις του νόμου  4403/2016  είναι οι ακόλουθες :

 

Σύγκληση Γενικής συνέλευσης

Ανώνυμες εταιρίες

(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα (άρθρο 4 παρ 1)

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα (άρθρο 4 παρ 6)

Ι.Κ.Ε.

(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα (άρθρο 4 παρ 7)

 

●●●
 

Τέλος δείτε τα πάντα:  Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 – Εντελώς δωρεάν

 

← ● § ● →

 

 2. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ( Ν. 4469/2017  ) .

 

 

 

Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.» – Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται

 Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα και κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών, εφόσον: α) κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η µη πληρωµή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων εις βάρος του,  β) οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και γ) ( 1)  Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις (2) Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις: α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Κάθε οφειλέτης µπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

 

●●●
 

Τ.Ε.Ε.: «Αναποτελεσματικός ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση»

« ….δυστυχώς, στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις δεν εντάχθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες –αλλά μόνο οι επιχειρήσεις- παρότι κάτι τέτοιο ζητήθηκε επίμονα από όλους τους φορείς (μηχανικών, δικηγόρων, οικονομολόγων, γιατρών κλπ).»

 

●●●

Εγκαίνια νέων Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Τα δύο γραφεία θα στεγαστούν σε χώρους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην Αθήνα, στην έδρα του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Σολωμού 60 και Πατησίων) και στον Πειραιά, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Μαυρομιχάλη και Μεσολογγίου 4).

 

●●●
 

Γενικά για την «Διαμεσολάβηση », δείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) www.opemed.gr/

 

← ● § ● →

 

 

3. Προαπαιτούμενα – Μέτρα και Αντίμετρα .

 

 

 

 Έκλεισε η επώδυνη συμφωνία. Τα μέτρα, το αφορολόγητο και τα αντίμετρα

 

●●●
 

Σε ξεχωριστό άρθρο τα θετικά μέτρα στο νομοσχέδιο των προαπαιτούμενων – Στις αρχές της αυτής  εβδομάδας η κατάθεσή του.

 « Για το 2019 τα περιοριστικά μέτρα στοχεύουν την μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1%. Η τεχνική συμφωνία προβλέπει ότι η μεγαλύτερη μείωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 18% παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προσωπικές διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και το 30% της συνολικής σύνταξης ενώ η μεσοσταθμική μείωση δεν θα ξεπερνά το 9%.
  Για το 2020 συμφωνήθηκε η εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ να προέλθει από την μείωση του αφορολόγητου ορίου. Το αφορολόγητο θα διαμορφωθεί επομένως το 2020 μεσοσταθμικά στα 5.900 Ευρώ.

  Τα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης που θα ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα με τις επιβαρύνσεις, το 2019 και το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι το 2018 θα επιτευχθεί ο στόχος για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα είναι τα εξής:
  – Επιδότηση ενοικίου, με μέση επιδότηση περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο, σε 600.000 οικογένειες.
  – Ενίσχυση του επιδόματος του πρώτου και του δεύτερου παιδιού, συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ.
  – Επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, ώστε να καλυφθεί ο μισός πληθυσμός των μαθητών.
  – Επέκταση του προγράμματος των βρεφονηπιακών σταθμών για να καλύψουν το 1/3 των παιδιών, ηλικίας έως 4 ετών.
  – Το μέτρο της μείωσης στα φάρμακα θα επεκταθεί σε όλον τον πληθυσμό και όχι μόνο τους συνταξιούχους, με εισοδηματικά κριτήρια.
  – Προβλέπεται επίσης, ένα αναπτυξιακό πακέτο ύψους 250 εκατομμυρίων, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ένα αντίστοιχο πακέτο 250 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  Όσον αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις:
  – Μείωση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 26%.
  – Μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%.
  – Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 200 εκατομμύρια, για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα.
  – Μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία μηδενίζεται για όσους έχουν έσοδα μέχρι 30.000 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται μείωση του συντελεστή ».
  ( ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εισαγωγική τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, 2/5/2017 )
 

●●●
 

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Πόσο πρέπει να κουρευτεί το χρέος – Σε παγίδα λιτότητας η ελληνική οικονομία

 

← ● § ● →

 

4.  Αγρότες.

Α. Προθεσμίες.

 

12 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης μετάταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς (δείτε και κατωτέρω στις «προθεσμίες» ).

Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το 2017 Από τους αγρότες – 15 Μαϊ 2017 Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017

 

●●●
 

Β. Κωδικοί Δήλωσης.

κωδ. 021-022 οι οποίοι συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Ο σκοπός της συμπλήρωσης είναι ο επαγγελματίας, ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α, που έχει και « αγροτικά εισοδήματα», να έχει την έκπτωση φόρου, που προβλέπεται για τα  «αγροτικά εισοδήματα» του.

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη ‘’ΝΑΙ’’ όταν ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ,  σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από τον  Ο.Γ.Α.

[ Προσοχή μπορεί να μην εμφανίζεται  ένδειξη ‘’ΝΑΙ’’, όταν  ο φορολογούμενος φέρεται ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α , ως «αγρότης» και όχι ως « ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα », με δικαίωμα ασφάλισης στον Ο.Γ.Α ]. 

κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016). Ο σκοπός της συμπλήρωσης είναι ο χαρακτηρισμένος ως « επαγγελματίας αγρότης», να έχει την έκπτωση φόρου, που προβλέπεται για τα  «αγροτικά εισοδήματα» του.

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη ‘’ΝΑΙ’’ όταν ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Προσοχή : Οι φορείς που συντάσσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, έχουν υποχρέωση να καταχωρήσουν στο μητρώο τα στοιχεία του υπόχρεου αγρότη, μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και ενημερώνουν τον αγρότη – παραγωγό ότι πρέπει να πάει να οριστικοποιήσει την εγγραφή του στο ΚΕΠΠΥΕΛ. Οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί είναι βασισμένοι στην εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015,  όσον αφορά την προϋπόθεση  του 50% του συνολικού εισοδήματος. Για την προϋπόθεση ασφάλισης στον ΟΓΑ, εξαιρούνται ( υπό προϋποθέσεις οι συνταξιούχοι αγρότες). Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται μία φορά το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα  έχουμε δύο επιλογές:

1η επιλογή :  Να υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, να στείλουμε το φορολογούμενο στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ, να μας φέρουν τη βεβαίωση, να πάμε στη Δ.Ο.Υ προσκομίζοντας τη βεβαίωση, να ζητήσουμε αλλαγή του κωδικού, ώστε να γίνει η εκκαθάριση με χρήση του αφορολόγητου.

2η επιλογή Να υποβάλλουμε τη δήλωση και να γίνει η εκκαθάριση με υπολογισμό φόρου από το πρώτο ευρώ, στη συνέχεια να στείλουμε το φορολογούμενο στο ΚΕΠΠΥΕΛ, να πάρει τη βεβαίωση, να μας τη φέρει και να την προσκομίσουμε στη Δ.Ο.Υ. ώστε να κάνει νέα εκκαθάριση, με τον κωδικό 037 συμπληρωμένο αυτή τη φορά.

Ενδεχομένως όμως υπάρξει και δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ, από τα αρχεία των ΚΕΠΠΥΕΛ.

 

[ Μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε στο taxheaven, σχετικό άρθρο των Γ. Παπαδημητρίου –  Κ. Νιφορόπουλου, για τα φλέγοντα θέματα της φορολογίας των Αγροτών ).

●●●
 

 

Γ. Χρήσιμοι Πίνακες

 

(1) Φορολόγηση των Επιδοτήσεων

 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. Ε3 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Ή ΌΧΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ  ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 909 OΧΙ Δεν μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660
       
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ      
ΠΥΛΩΝΑΣ 1      
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 901 ΝΑΙ Δεν υπάρχει υπόλοιπο προς μεταφορά
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 902 Ναι – Μόνο εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 12.000 Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 , κατά το ποσό που δεν περιλαμβάνεται στα έσοδα.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 907 OΧΙ Δεν μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 / Είναι μειωτικό της αξίας των παγίων
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 908 OΧΙ Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660
       
ΠΥΛΩΝΑΣ 2      
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 910 OΧΙ Δεν μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 / Είναι μειωτικό της αξίας των παγίων
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 911 OΧΙ Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660.
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 912 OΧΙ Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 (* ).
       
ΑΛΙΕΙΣ      
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 913 OΧΙ Δεν μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660 / Είναι μειωτικό της αξίας των παγίων
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 914 OΧΙ Μεταφέρεται στον Κωδ. 659-660

 

(* ) Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912), αν και δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Για τα προηγούμενα έτη  στο έγγραφο του Υπο. Οικονομικών 1081788/16-6-2015 οριζόταν ότι: «Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) που ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και επόμενα, σας γνωρίζουμε ότι η αποζημίωση για την πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας, εντάσσεται στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις». 

(2)   Ταξινόμηση των κωδικών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Κωδικούς του πίνακα Ε, του Εντύπου Ε3.

Ανωτέρω αναφέρουμε τους κωδικούς του πίνακα Ε «Στοιχεία επιδοτήσεων »,  του εντύπου Ε3. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει «επίσημη» αντιστοίχιση, των κωδικών αυτών με τους κωδικούς που εμφανίζονται στην « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 », που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατωτέρω προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε και να ταξινομήσουμε τους κωδικούς ( αναφέρονται στην πρώτη στήλη της κατάστασης ),  που εμφανίζονται στις «βεβαιώσεις» του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ


[1]          Επιδοτήσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή (αφορά μέχρι και το 2013)
[2]          Επιδοτήσεις μη συνδεδεμένες με την παραγωγή (αφορά μέχρι και το 2013)
[3]          Λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις (Αφορά τα έτη 2014-2015)
[4]          Επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες (Αφορά τα έτη 2014-2015)
[6]          Πυλώνας 1 – Βασική ενίσχυση ( Αφορά το 2016)
[7]          Πυλώνας 1 – Πράσινη ενίσχυση  ( Αφορά το 2016)
[9]         Πυλώνας 1 – Επενδυτικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις   ( Αφορά το 2016)
[10]        Πυλώνας 1 – Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων / επιδοτήσεων ( Αφορά το 2016)
[11]        Πυλώνας 2 – Επενδυτικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις ( Αφορά το 2016)
[12]        Πυλώνας 2 – Εξισωτική αποζημίωση 2016 ( Αφορά το 2016)

 

●●●

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ

Μέχρι και το φορολογικό έτος 2013 (οικ. έτος 2014)
[1]          Συνδεδεμένες με την παραγωγή                               
[2]          Μη συνδεδεμένες με την παραγωγή

 

Αφορά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015
[3]          Όλες οι επιδοτήσεις των ετών 2014, 2015 (η φορολογία είναι αθροιστικά)
[4]          Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 

 

Οι επιδοτήσεις που αφορούν έτη πριν από το 2016, δεν περιλαμβάνονται στο έτος 2016 και για τα ποσά αυτά, που τυχόν λήφθηκαν στο 2016, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις στα έτη που αφορούν.

 

●●●

 

Φορολογικό έτος 2016 .

( Αντιστοιχίζουμε τους κωδικούς της « Βεβαίωσης»  του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους κωδικούς του πίνακα Ε του εντύπου Ε3 )

[6]          Βασική ενίσχυση έτους 2016 Κωδ. 901
[7]          Πρασίνισμα 2016 Κωδ. 902
[9]         Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού Κωδ. 907
[10]        Νέοι γεωργοί 2016 Κωδ. 908
[10]        Αναδιάρθρωση αμπελώνων 2016  (*) Κωδ. 911 
[11]        Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μ.121 (αγορά παγίου εξοπλισμού {η εν λόγω υποχρέωση αφορά αγορά παγίου μηχανολογικού εξοπλισμού} Κωδ. 910
[12]        Εξισωτική αποζημίωση 2016 Κωδ. 911  

 

( * ) Κατά την άποψή μας  οι επιδοτήσεις, για αναδιάρθρωση αμπελώνα, είναι επί της ουσίας « επενδυτικές επιδοτήσεις». Σύμφωνα με την αριθ. 3714/110476/04-09-2014 ΥΑ «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]» (Β’ 2443/15-09-2014), στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του Ελληνικού αμπελώνα μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων: 1. ποικιλιακή μετατροπή συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού, 2. μετεγκατάσταση αμπελώνα σε άλλη θέση,  3. βελτίωση τεχνικών διαχείρισης. Τα κατ’ αποκοπή ποσά που χορηγούνται στους παραγωγούς για την εκτέλεση των εξής δράσεων του προγράμματος :  α). Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)  β). Φύτευση αμπελώνων, γ). Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος), δ). Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

 

 (3) Είδος επιδότησης, που λαμβάνεται υπόψη για το κριτήριο των επιδοτήσεων για την μετάταξη από το « ειδικό » στο «κανονικό» καθεστώς Φ.Π.Α .
 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Ή ΌΧΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΜΕΤΆΤΑΞΗΣ Σημ.
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 909 ΌΧΙ  
       
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ      
ΠΥΛΩΝΑΣ 1      
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 901 ΝΑΙ  
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 902 ΝΑΙ  
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 903 ΝΑΙ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 907 ΌΧΙ  
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 908 ΝΑΙ  
       
ΠΥΛΩΝΑΣ 2      
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 910 ΌΧΙ  
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 911 ΝΑΙ  
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 912 ΌΧΙ  
       
ΑΛΙΕΙΣ      
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 913 ΌΧΙ *
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 914 ΝΑΙ *

 

 

 (*) : Λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα ένταξης στο « κατ΄ αποκοπή καθεστώς » Φ.Π.Α 

 

 ●●●
 

Επίσης είχαμε :

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2017.


← ● § ● →

 

5.  Αποφάσεις που ενδιαφέρουν

 

 

 

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. – Εφαρμογή του ν. 2166/93 . Δείτε το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017/3.5.2017.

Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β’1084102 ΕΞ 2016/1.6.2016 έγγραφό διευκρινίστηκε ότι είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε Ι.Κ.Ε., κατ’ εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 (εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.
2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

 

●●●
 

ΔΕΚ: Η υποχρέωση δήλωσης μετρητών αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

●●●
 

Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό Α.Ε. με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (  Δείτε την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017/3.5.2017 )

Είναι δυνατή η διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της εγκυκλίου, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο, αναφορικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στη διανομή αποθεματικών με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο που συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση, ο οποίος και αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
Στην περίπτωση που μέχρι την έκδοση της ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις και υπό την προϋπόθεση ότι τα πρακτικά των οποίων έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ εντός της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 Α του κ.ν.
2190/1920 προθεσμίας, χωρίς να έχει αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος, γίνεται δεκτό ότι αυτός μπορεί να αποδοθεί από τα υπόψη νομικά πρόσωπα εντός μηνός από την έκδοση της εγκυκλίου (έως 3 Ιουνίου 2017), χωρίς κυρώσεις.

 

●●●
 

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 804/25.1.2017. Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

( αφορά « εξωλογιστικό προσδιορισμό » κερδών τεχνικής επιχείρησης )

●●●
 

ΠΟΛ.1166/1991. Κοινοποίηση γνωμοδότησης σχετικά με το χρόνο έναρξης παραγραφής του δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α.

Αναδημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2017 ]

 

●●●
 

Ατελώς οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για περιοχές αναδασμών και για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

 

← ● § ● →

 

6. Ο Λογαριασμός  της «Βουλγαρίας» .

 

 

Προγραμματίζονται έλεγχοι στις επιχειρήσεις που έχουν μετεγκατασταθεί στην Βουλγαρία.

 

Η  Α.Α.Δ.Ε  προγραμματίζει ελεγκτικές δράσεις προκειμένου να διαπιστώσει αν οι μετεγκεταστάσεις αυτές είναι πραγματικές ή τεχνητές κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της διοικητικής συνδρομής από τις βουλγάρικες αρχές, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων, και

 Έχουν ζητηθεί στοιχεία, μέσω διοικητικής συνδρομής για ελληνικές μεταφορικές εταιρείες, που εδρεύουν κυρίως στη Βουλγαρία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύννομη ή μη λειτουργία τους.

 

●●●
 

Δείτε και τα άρθρα

  Άρθρα – Η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροαποφυγής που πραγματοποιείται μέσω «φορολογικών παραδείσων» – Έκπτωση δαπανών που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις «offshore»  (Λεωνίδας Κορρές, Φορολογικός σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας και ΦΠΑ. Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” , τεύχος 12/2015  )

  Άρθρα – Ίδρυση εταιρειών στο εξωτερικό-φορολογικός σχεδιασμός τι προβλέπει η εσωτερική φορολογική νομοθεσία, Ν. 4172/2013 και 4174/2013, ποιες οι ελεγκτικές διαδικασίες (Χρήστος Γ. Κρίγκας, Λογιστής-Φοροτεχνικός σύμβουλος, Επιστημονικός συνεργάτης )

  Άρθρα – Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία. Αλήθειες και ψέματα ( Γιώργος Δαλιάνης )

 

●●●
 

80 από τα 555 εκ. ευρώ έχουν εισπραχθεί από τις λίστες φοροδιαφυγής και τις offshore εταρίες

παραθέτουμε τα στοιχεία στον παρακάτω Πίνακα, όπως αυτά έχουν αντληθεί από τα Ο.Π.Σ. TAXIS- ELENXIS.

 

Λίστα  Lagarde

Ετος  Βεβαίωσης

Αρχική  Βεβαίωση

Είσπραξη

 

2015

179.214.921.69

26.987.297.49

 

2016

46.820.414.49

6.148.594.16

 

 

 

 

Λίστα  Μπόργιανς

Έτος  Βεβαίωσης

Αρχική  Βεβαίωση

Είσπραξη

 

2015

0

0.00

 

2016

3.507.882.62

137.188.12

 

 

 

 

Εμβάσματα

Έτος  Βεβαίωσης

Αρχική  Βεβαίωση

Είσπραξη

 

2015

123.220.417.21

17.521.343.86

 

2016

103.796.419,74

2.824.499,78

 

 

 

 

offshore

Έτος  Βεβαίωσης

Αρχική  Βεβαίωση

Είσπραξη

 

2015

55.099.754.50

20.550.698.25

 

2016

44.025.753.99

5.861.279.76

 

 

 

 

Σύνολα

 

555,685,564.24

80,030,901.42

 

 

 

 

← ● § ● →

 

7.  Γνωμοδοτήσεις Σ.ΛΟ.Τ  – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 96 ΕΞ 20.1.2017. Τέλος επιτηδεύματος

Βάσει της αρχής του δουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.
Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες».

 

●●●
 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 71 ΕΞ 20.1.2017. Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων

Για την αλλαγή κατηγορίας (από τις πέντε κατηγορίες του ν. 4308/2014), απαιτείται να πληρούνται τα σχετικά όρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις (παράγραφος 9 του άρθρου 2).
Το ότι η οντότητα βρίσκεται σε εκκαθάριση δεν επηρεάζει το καθεστώς τήρησης του λογιστικού συστήματος (διπλογραφικό ή απλογραφικό), δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάτι σχετικό από το νόμο.

 

●●●
 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1302/ 2017 ( Προς: Εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

[ Αφορά θέματα της «Επιτροπής Ελέγχου »]  )
Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.1.2017).

 

 

← ● § ● →

 

ΙΙ. Οδηγίες προς Ναυτιλομένους


 

 

 

1. Προθεσμίες – Φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ

Καταρχήν δείτε :  02-05-2017 Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2017

 Επισημαίνουμε :

8 Μαϊ 2017.  Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ περιόδου 2016 (Έξοδα)

Επί του θέματος δείτε : Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για παράταση υποβολής διόρθωσης αποκλίσεων συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών (ΜΥΦ) 2016

…θεωρούμε ότι μια ικανοποιητική ημερομηνία για τη διόρθωση των καταστάσεων είναι η 31 Μαΐου 2017.

 

●●●
 

 

12 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης μετάταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς

ΠΡΟΣΟΧΗ  ( για την ένταξη στο «καθεστώς», ισχύουν άλλες προθεσμίες )  :

·         Αγρότης ο οποίος το φορολογικό έτος 2016 πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο λιανικές πωλήσεις (π.χ. πωλεί τα προϊόντα σε ένα πάγκο που έχει στην άκρη του χωραφιού του), χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% για τις πωλήσεις αυτές, εντάσσεται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς πριν την πρώτη πώληση που θα πραγματοποιήσει εντός του φορολογικού έτους 2017.

·         Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου και πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, πριν την υποβολή της δήλωσης- αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 41.

 

●●●
 

22 Μαϊ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων ν. 3091/2002

●●●
 

Και άλλες προθεσμίες :

 05-05-2017 Στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων

04-05-2017 Παράταση έως 8 Ιουνίου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

●●●
 

Άρθρα. (Upd) Προθεσμίες υποβολής Ε9 και κληρονομιαία ακίνητα, της Ειρήνης Ν. Λιαπάτη, Λογίστριας.

Από 1/1/2015 για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην ακίνητη περιουσία, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μεταβολής, ώστε να απεικονίζεται σωστά η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου. Υπόχρεος σε φόρο είναι όποιος έχει στην κατοχή του ακίνητα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. ….

 

 

← ● § ● →

 

2. Άρθρα και Επισημάνσεις

 

Άρθρα. Η σύμβαση και τα μυστικά της (Μέρος 1), της Ελισάβετ Ο. Παπαζαχαρίου
Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Εφέταις) .
[ Πολύ χρήσιμο για όσους ασχολούνται και με την σύνταξη « συμβάσεων » ]

 

 

●●●
 

Φοροαπόψεις: Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων (επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ, www.artion.gr  )

Φορολόγηση αποθεματικών επιδοτήσεων κατά τη μετατροπή εταιρειών σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. με τη χρήση των 2190/1920 και 4072/2012 (όχι με χρήση αναπτυξιακών):
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη που να αφορά τον χειρισμό αποθεματικών εταιρειών από επιδοτήσεις κατά την μετατροπή τους με βάση τους νόμους
2190/1920 και 4072/2012. Μετατροπή εταιρείας σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. δεν επιφέρει την λύση της και ίδρυση νέας, αλλά μεταβάλλεται απλά ο νομικός της τύπος (ΠΟΛ.1255/8.9.2000, ΠΟΛ.1083/15.6.2009 και ΠΟΛ.1262/11.12.2013). Κατά την μετατροπή εταιρειών σε Ι.Κ.Ε. δεν απαιτείται χρήση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9. Κατά την μετατροπή εταιρειών σε Α.Ε. απαιτείται η χρήση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη στον νόμο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι όροι των ΕΣΠΑ ή των λοιπών αναπτυξιακών κονδυλίων για να κριθεί η φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών αυτών.
Τμήμα καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας – Μικτοί έλεγχοι αδήλωτης εργασίας – Μητρώο παραβατικότητας επιχειρήσεων:
Κατατέθηκε στις 25-4-2017 από την Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου τροπολογία με θέμα την ίδρυση τμήματος καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Το τμήμα θα λειτουργεί σε τριμερές επίπεδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, των εργοδοτών και του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, στα πλαίσια της προσπάθειας καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας, η Υπουργός Εργασίας ενημέρωσε επίσης ότι από τον επόμενο μήνα υλοποιείται πρόγραμμα μεικτών ελέγχων από τα σώματα Επιθεώρησης Εργασίας και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του ΕΦΚΑ και την Οικονομική Αστυνομία, τα οποία θα προβούν σε συντονισμένους ελέγχους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Επιπρόσθετα, προαναγγέλθηκε πως θα υπάρξει διεύρυνση του Μητρώου Παραβατικότητας των Επιχειρήσεων ώστε επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (π.χ. αδήλωτη εργασία κατ επανάληψη), να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

 

●●●
 

 Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… ( τμήμα Tax and Outsourcing της Grant Thornton  )

Οι φορολογικές αρχές θα ελέγχουν κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με μοριοδότηση τις εκκρεμείς υποθέσεις, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης των υποθέσεων, με εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Το εισόδημα που προέρχεται από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων με παράλληλη παροχή υπηρεσιών, (καθαριότητας, ασφάλειας, φύλαξης κλπ.), όπως είναι δυνατόν να ισχύει σε εμπορικά κέντρα ή σε χώρους εκδηλώσεων, δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα για τις ανάγκες του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (15%). Συνεπώς, εταιρεία που έχει έσοδα κυρίως από τέτοιες δραστηριότητες και όχι από απλές μισθώσεις ακινήτων απαλλάσσεται από τον φόρο αυτόν (ΠΟΛ.1056/2017).
Στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, όπου το Δημόσιο παρεμβαίνει στις συναλλαγές του οφειλέτη με τρίτους και κατάσχει χρηματικά ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του, ο τρίτος, στον οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση της σχετικής χρηματικής απαίτησης, καθίσταται ουσιαστικά οφειλέτης προς το Δημόσιο για το ποσό αυτό, εκτός αν προβεί σε αρνητική δήλωση εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου. Αν ο τρίτος υποβάλει θετική δήλωση ή δεν προχωρήσει σε δήλωση, τότε θεωρείται ότι οφείλει στο Δημόσιο την χρηματική απαίτηση. Δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη δήλωση ή μεταγενέστερη δήλωση που ανακαλεί την αρχική (
ΠΟΛ.1066/2017). 

 

●●●
 

Δήλωση Ε9 – ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις (Απρίλιος 2017)

 

5. Τι είδους μεταβολές δηλώνονται στο Ε9 έτους 2018 (διαρκούς ενημέρωσης);
Δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.λπ. που πραγματοποιείται από 01/01/2017 και μετά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου.

6. Μπορώ μέσω του Ε9 διαρκούς ενημέρωσης να δηλώσω μία μεταβολή που έγινε εντός του τρέχοντος έτους, αλλά και να κάνω διορθώσεις της περιουσιακής κατάστασης για μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη;
Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης. Στο Ε9 διαρκούς ενημέρωσης υποβάλλονται δηλώσεις Ε9 μόνο για τις μεταβολές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους. Εάν όμως διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιότερων ετών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
• Θα επιλέξετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε δήλωση (για παλαιότερες μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα επόμενα έτη μέχρι και το έτος 2018 για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η τρέχουσα περιουσιακή εικόνα.
• Όταν διορθώσετε την τρέχουσα περιουσιακή εικόνα μέχρι και το έτος 2018 με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, στη συνέχεια θα υποβάλλετε Ε9 διαρκούς ενημέρωσης με ξεχωριστή δήλωση στο έτος 2018 για να δηλωθεί η μεταβολή που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2017.
34. Ποιες οδηγίες ισχύουν για τις εκπτώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2015 και 2016;
Για τη διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2015 ισχύει η
ΠΟΛ.1212/24.9.2015. Για τη διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2016 ισχύει η ΠΟΛ.1081/23.6.2016, με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1212/24.9.2015.

 

 

← ● § ● →

 

ΙΙΙ. Οικονομία – Κοινωνία – Πολιτική

 

 

1. Ενδιαφέρουν…..

Ένα μήνα λειτουργίας συμπλήρωσε η εφαρμογή «infogov».

μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Κυβέρνησης.

 

●●●
 

 

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1062808 ΕΞ 2017. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας  ( αφορά υπαλλήλους όλων των κλάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, )

 

← ● § ● →

 

2. Τα Νέα και οι Θέσεις των Συλλόγων και των Οργανώσεων. 

Ε.Λ.Ε.Π.Α.: «Εργάζομαι σε ελεγκτική και……ζω για να δουλεύω ή δουλεύω για να ζω» Μέρος β’

●●●
 

Κυκλοφόρησαν τα :  «Οικονομικά Χρονικά» του Ο.Ε.Ε., τεύχος Νο 156

 

← ● § ● →

 

3. Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής .

 

 Καλή Δύναμη και Καλή  Συνέχεια.

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34847