Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός
Ιουνίου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, προσέξτε αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση, ή αυτές που τυχόν αφορούν σε νέες υποχρεώσεις:

α) Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου διανομής έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων Α.Ε. στην περίπτωση που μέχρι 03/05/17 έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις, χωρίς να έχει αποδοθεί ο εν λόγω φόρος

β) Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αγροτών έτους 2017 μετά από παράταση που δόθηκε

γ) Υποβολή δηλώσεων “πόθεν έσχες” περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2015 μετά από παράταση που δόθηκε

δ) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2016 (εκτός φ.π. που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία)

ε) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

στ) Υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2016 από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

ζ) Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

 


Υποχρεώσεις Ιουνίου 2017

5 Ιουν 2017

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 5 Ιουν 2017 Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου διανομής έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων Α.Ε. στην περίπτωση που μέχρι 03/05/17 έχουν λάβει χώρα έκτακτες γενικές συνελεύσεις, χωρίς να έχει αποδοθεί ο εν λόγω φόρος

12 Ιουν 2017

Λοιποί φόροι-υποχρεώσεις

 1. 12 Ιουν 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου προηγούμενου μηνός

 2. 12 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας προηγούμενου μηνός

15 Ιουν 2017

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Ιουν 2017 Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αγροτών έτους 2017 (παράταση)

20 Ιουν 2017

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
26 Ιουν 2017

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 26 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας προηγούμενου μηνός
 2. 26 Ιουν 2017 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

27 Ιουν 2017

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (περιόδου Απριλίου)

30 Ιουν 2017 Πόθεν έσχες

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δηλώσεων – πόθεν έσχες – περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015 (παράταση)

Λοιποί φόροι – υποχρεώσεις

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (περίοδος έκδοσης λογαριασμού Απρίλιος)

 2. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (περίοδος Απριλίου)

 3. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (αφορά τον μήνα Απρίλιο)

 4. 30 Ιουν 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 5. 30 Ιουν 2017 Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών


Μισθωτήρια στο 
taxis

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Βεβαιώσεις εισοδημάτων

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

Φορολογία εισοδήματος

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός φ.π. που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία)

 2. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

Α.Π.Δ. – Ι.Κ.Α. (Μαΐου)

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή Α.Π.Δ. προηγούμενου μηνός εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου.

 2. 30 Ιουν 2017 Υποβολή Α.Π.Δ. προηγούμενου μηνός για εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

Φ.Π.Α.

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής, μηδενικής, πιστωτικής) προηγούμενου ημερολογιακού μηνός για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Intrastat

 1. 30 Ιουν 2017 
  Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (περιόδου Απριλίου)

 2. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (περιόδου Απριλίου)

 3. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (περιόδου Απριλίου)

 4. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα  (περιόδου Απριλίου)

 5. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Απριλίου)

 6. 30 Ιουν 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου)

 

 

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35215