Αναλυτικά η σημαντικότερες μεταβολές στον ΚΦΕ που περιέχει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή.

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013)
 

1. Αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ως εξής:

σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900) που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950) που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.0) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2020 και εφεξής.
 

2. Μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις.

3. Αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής: ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 – 30.000 ευρώ,
(σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 – 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 – 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 – 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%), μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 – 40.000 ευρώ και σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 40.000,01 – 65.000 ευρώ. (άρθρα 10,12 και 13)
 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 10
Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 και ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 μειώνεται πλέον κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα
(1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φυσικών προσώπων του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 από το είκοσι δύο τοις εκατό (22%) στο είκοσι εκατό (20%), προκειμένου
να υπάρξει ελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων. Επίσης με τη ρύθμιση αυτή αποκλιμακώνεται περαιτέρω η φορολογική επιβάρυνση των ασκούντων ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 σχετικά με την κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 10
Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια
τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου».
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.
 

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα)
Εισόδημα από(ευρώ) Εισόδημα Φορ. Συντελεστής
  έως(ευρώ)  

0

20000 20%
20.000,01 30000 29%
30.000,01 40000 37%
>=40000,01 45%

 

 

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παρ. 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα από(ευρώ) Εισόδημα Συντελεστής
  έως(ευρώ)  

0

30000 0%
30.000,01 40000 2,00%
40.000,01 65000 5,00%
65.000,01 220000 9,00%
>220.000 10,00%

 

 

Προσοχή !!  Από τις παραπάνω διατάξεις, Οι διατάξεις των άρθρων 11-14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2020 αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω
Πρόγραμμα. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω  εκτίμησης.

Οι διατάξεις των άρθρων 11-14 εφαρμόζονται αναπροσαρμοζόμενες στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. α’. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαπιστώνεται η ακριβής αντιστοιχία προς το δημοσιονομικό στόχο και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 11-14.

Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής
Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.

—-

5. Μειώνεται σε 26% από 29% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής φορολόγησης επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για: τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν απλογραφικά, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, τους υπόχρεους των αναφερόμενων περιπτώσεων, που τηρούν απλογραφικά βιβλία. (άρθρο 14)

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 από το 29% στο 26%, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να τονωθεί η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 

 

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα της περίπτ. γ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)».

6. Το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν.4172/2013), περί μειώσεων φόρου για δωρεές. (Σήμερα, εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη).
Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1-1-2017 και εξής. (άρθρα 36, 39 παρ.1 και 4, 40, 45)

 

Αιτιολογική

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)
Τέλος, με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 στο άρ. 19 του πρώτου μέρους του ν. 4172/2013 («Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»). Βάσει της
διάταξης, και σε συνδυασμό με αυτήν της παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργείται το αφορολόγητο της ιδιωτικής χρηματοδότησης σε πολιτικά κόμματα και υποψηφίους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η φορολογική μεταχείριση της ως άνω χρηματοδότησης εναρμονίζεται με την ισχύουσα
νομοθεσία αναφορικά με την έκπτωση φόρου επί δωρεών που πραγματοποιούνται σε κοινωφελή ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς, όπως προβλέπεται κατά τα
λοιπά στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Σχέδιο νόμου

Αρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)
1. Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις
δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά
κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής.
 

 

7. Καταργούνται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε.: α) από 1.1.2017 για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες και β) από 1.1.2018 για τη μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά. (άρθρο 69)

Αιτιολογική

Άρθρο 69
Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4172/2013 στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 69
1. Το άρθρο 18 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται.
3. Οι παρ. 4, 5, 6, 7 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6
αντίστοιχα.
4. Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από
1.1.2017 και εφεξής και η παρ. 2 ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που
αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.
 

 

8. Καταργούνται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2017 και μετά, τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος του έτους 1975, σχετικά με την έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή. (άρθρο 71)
 

Αιτιολογική
Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος του έτους 1975 που αφορούν στην έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας.

 

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του 2′ Ψηφίσματος του έτους 1975 (Α’ 23) της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής καταργούνται για εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 1-1-2017 κι έπειτα
 

9. Θεσπίζεται ενιαίο ποσό 0,50 ευρώ ως φόρος διαμονής (που προβλέπεται ανά ημέρα και δωμάτιο/διαμέρισμα από 1.1.2018) για όλα τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (αντί της επιβολής ποσού 0,25 – 0,50 και 1,00 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία κλειδιών που θα ίσχυε). (άρθρο 72)

Αιτιολογική

Άρθρο 72
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2016, στο πλαίσιο της αλλαγής που επήλθε με τον ν.4442/2016 στο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων σε κατηγορίες κλειδιών, θεσπίζοντας μια ενιαία επιβάρυνση για όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, απλοποιώντας έτσι και τον τρόπο επιβολής και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του.
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 72
Η περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50€.»
 

10. Συμπληρώνεται το άρθρο 27Α του Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (ΑΦΑ) των τραπεζών, των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και προβλέπεται ότι, για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή (σήμερα 29%) και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 (26%), τα εν λόγω νομικά πρόσωπα καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια. Η προμήθεια αυτή (ο τρόπος υπολογισμού της οποίας προσδιορίζεται) καταβάλλεται εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017. (άρθρο 82)

Αιτιολογική
Άρθρο 82
Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Η αναβαλλόμενη φορολογία με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς το αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως εποπτικό κεφάλαιο. Ωστόσο, η ως άνω εγγύηση (και κατά συνέπεια το αναγνωρισμένο ως εποπτικό κεφάλαιο ποσό) υπόκειται σε περιορισμούς προκειμένου να μην τεθούν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 26% στο 29% (και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2015, με το ν. 4334/2015/Α’80/16.7.2015 το αντίστοιχο ποσό της εγγυημένης από το
Δημόσιο αναγνωρισμένης ως εποπτικού κεφαλαίου αναβαλλόμενης φορολογίας αυξήθηκε αντίστοιχα, με την παρούσα διάταξη, προβλέπεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών επιχειρήσεων που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 27 Α του ν. 4172/13 και οι οποίες ωφελήθηκαν κατά το μέρος αυτό, να καταβάλλουν ετήσια προμήθεια προς το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται με βάση την ως άνω ωφέλεια. Η προμήθεια θα καταβάλλεται για όσο διάστημα ο φορολογικός συντελεστής των υπόχρεων νομικών προσώπων παραμένει υψηλότερος του 26% και θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, τον οποίο θα εφαρμόζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (με μέριμνα της Διεύθυνσης Κίνησης κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων), κατόπιν γραπτής ενημέρωσης που θα λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον αριθμό των υπόχρεων προσώπων και το ακριβές ύψος του ποσού της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο.
 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 82
Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Στο άρθρο 27 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 12, ως εξής:

«12. Για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015, τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια.

Το ποσό της προμήθειας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας με συντελεστή 1,5% το γινόμενο της διαφοράς μεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης και του
συντελεστή φορολόγησης 26% που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 διά του ίδιου συντελεστή 26% επί το συνολικό ποσό εγγυημένης από το Ελληνικό
Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο. [Προμήθεια = 1,5% x (ισχύον φορολογικός συντελεστής % -26%)/26%] x συνολικό
ποσό εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο] Η καταβολή της προμήθειας γίνεται εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους υπόχρεους και το συνολικό ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο, όπως το ποσό αυτό βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή του μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε έτους, καθορίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ακριβές ποσό της προμήθειας ανά υπόχρεο
πρόσωπο, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.»

11. Συμπληρώνονται – τροποποιούνται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις κ.λπ. παροχής και λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου και προβλέπονται κατά βάση τα εξής:

Σε περίπτωση παροχής από την ανωτέρω μορφή μίσθωσης και άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, το εισόδημα που αποκτάται, λογίζεται, για τα φυσικά πρόσωπα, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2017 και εφεξής. θεσπίζονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής, μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής. (άρθρα 83-84)

Αιτιολογική

 

 

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 83
Στο ν. 4172/2013 (Α’ 167) μετά το άρθρο 39 προστίθεται νέο άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39A
Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού
1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
111 του ν. 4446/2016 (ΑΊ67), όπως ισχύει, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου
40 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του
άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην
προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.».

12.Ορίζεται ότι, από 1.1.2018, η προκαλούμενη συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού από το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα οχτώ εκατομμύρια ευρώ (58.000.000 €). (άρθρο 80)
 

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας και του ανασχεδιασμού των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας,
καθορίζεται ανώτατο όριο δαπάνης για το επίδομα της παρ.8β του άρθρου 36 ν. 3986/2011, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 58.000.000 € ετησίως.

 

 

Σχέδιο νόμου

περιεχόμενο την περάτωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011
1. Στην παρ. 8β του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προκαλούμενη από την ως άνω παροχή συνολική δαπάνη σε βάρος του
τακτικού κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (58.000.000 €)».
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από 01.01.2018.

 

 

 

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34955