ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο ΜΑΙΟΥ 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Ιούνιος 2017

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία, που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π., κατά την πρώτη εφαρμογή στη χρήση 2015 αποτίμησε ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητό της στην εύλογη αξία σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 37 του Ν.4308/2014. Η εύλογη αξία που εκτιμήθηκε θεωρήθηκε εφεξής το τεκμαρτό κόστος κτήσης του ακινήτου, και η διαφορά της εύλογης αξίας σε σχέση με την προϋ-πάρχουσα λογιστική αξία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα εις νέον.

Στη χρήση 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης επιθυμεί να αλλάξει λογιστική αρχή και εφεξής να αποτιμά τα ακίνητά της στην εύλογη αξία. Ερωτάται εάν υπάρχει υποχρέωση αναδρομικής εφαρμογής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 28 του Ν.4308/2014.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Ν.4308/2014 και η λογιστική οδηγία εφαρμογής του δεν παρέχουν οδηγίες σχετικά με το θέμα που θέσατε υπόψη μας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ανωτέρω νόμου, δύναται να αναζητείται ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο.

Σχετικά με το θέμα, η παράγραφος 17 του Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές αρχές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη προβλέπει ότι : Η αρχική εφαρμογή μιας αρχής αναπροσαρμογής της αξίας περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια ή το ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι μία μεταβολή λογιστικής αρχής, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται ως μία αναπροσαρμογή, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή ΔΛΠ 38 μάλλον παρά σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο”.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όχι μόνο δεν απαιτείται αλλά και ότι δεν επιτρέπεται να επαναδιατυπωθεί η αξία του εν λόγω ακινήτου κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής περιόδου.

Πέραν της ανωτέρω εξαίρεσης οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στη βάση αποτίμησης περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης αποτελεί μεταβολή λογιστικής αρχής και απαιτείται η αναδρομική εφαρμογή.

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35706