Α. Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζεται εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση χρηματικών οφειλών προς τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα:
1. Προσδιορίζονται σε σχέση με το ανωτέρω σχέδιο νόμου:
α. ο σκοπός καθώς και οι όροι που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του, στους οποίους περιλαμβάνονται οι όροι «οφειλές προς το Δημόσιο» και «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Φ.Κ.Α.) που εννοούνται ως οι βεβαιωμένες, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, οφειλές προς τα ανωτέρω, με τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον μηχανισμό.

β. το πεδίο εφαρμογής του αναφορικά με τα πρόσωπα που δικαιούνται να υπαχθούν στον μηχανισμό καθώς και τις προς ρύθμιση οφειλές, με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

γ. τα κριτήρια επιλεξιμότητας οφειλέτη για την υπαγωγή του στον μηχανισμό.  (άρθρα 1-3)

2.α.  Καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής οφειλετών στον μηχανισμό μέσω υποβολής, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, αίτησης ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), από την οποία διορίζεται συντονιστής της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

β. Προβλέπεται ότι:
– οι συνοφειλέτες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά την ανωτέρω αίτηση κατά τα ειδικώς οριζόμενα, εκτός εάν συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.), το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημοσίου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους, οπότε η διαδικασία προχωρά ως εάν η αίτηση έχει συνυποβληθεί,
– το Ε.Δ., οι Φ.Κ.Α. ή άλλο ν.π.δ.δ. περιλαμβανομένων των ο.τ.α. ή χρηματοδοτικών φορέων μπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

γ. Προσδιορίζονται το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό και νέων δικαιολογητικών ως υποχρεωτικών ή την τροποποίηση υφιστάμενων από τους συναρμόδιους Υπουργούς.    (άρθρα 4-6)

3.    Περιγράφονται όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας που ακολουθείται έως την περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.    (άρθρα 7-8)

4.    Τίθενται υποχρεωτικοί κανόνες στο πλαίσιο διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που υπογράφεται μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Προβλέπεται ιδίως, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, ότι:
Για τον υπολογισμό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις αυτών αφαιρείται προηγουμένως, μεταξύ άλλων, ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φ.Κ.Α. από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ανωτέρω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
Με τη σύμβαση μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθμιζόμενων με τη σύμβαση απαιτήσεων.
Οι εγγυήσεις του Ε.Δ. υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους, ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Εφόσον η συμφωνία αναδιάρθρωσης δεν τηρηθεί από τον οφειλέτη, οι ανωτέρω φορείς ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους χορήγησης της εγγύησης.
Προβλέπεται η αναστολή της παραγραφής των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά του Ε.Δ. ως εγγυητή, καθώς και της οριζόμενης στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσμίας υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης μέχρι τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον υπό ψήφιση νόμο λόγους ή για όσο χρονικό διάστημα η σύμβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.    (άρθρο 9)

5.α.  Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν μεγαλύτερη αμοιβή, η αμοιβή του συντονιστή ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

β. Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν διαφορετικά, τα ανωτέρω ποσά βαρύνουν το μέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 8 (με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών μεγάλης επιχείρησης), η αμοιβή τόσο του νέου συντονιστή όσο και του προσώπου που τον συνεπικουρεί βαρύνει τους πιστωτές που τους όρισαν.    (άρθρο 10)

6.α.  Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός διορισμός εμπειρογνώμονα).

Στον εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί με τους ίδιους όρους και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το αίτημα διορισμού. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.

β. Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός διορισμός εμπειρογνώμονα). Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη, (άρθρο 11)

7.α.  Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

β. Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τη σύμβαση. Κατά τη διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός αν πρόκειται για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή άλλο ασφαλιστικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή για ασφαλιστικό μέτρο με το οποίο επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για την επικύρωση εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Όταν η διαδικασία επισπεύδεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όργανο εκτέλεσης είναι η αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης,

γ. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.

δ. Αν ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.), η αίτηση για την επικύρωση υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, προς καταχώριση και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση στο δικαστήριο. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης. Αν υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων,

ε. Το δικαστήριο εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που προβάλλεται ενώπιον του, και κατόπιν εκδίδει την απόφασή του. Απορριπτική απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις.
Αν η αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα, η σύμβαση αναδιάρθρωσης παύει να ισχύει έναντι όλων.
Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που επικυρώνει τη σύμβαση δεν επιτρέπεται άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή τριτανακοπής. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση για την επικύρωση επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.

στ. Η απόφαση για την επικύρωση καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση για την επικύρωση αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Αν ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕ.Μ.Η., η απόφαση για την επικύρωση καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο αυτού με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..  (άρθρο 12)

8.α. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή για συμμετοχή των πιστωτών και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, εκτός εάν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς από το συντονιστή αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής είναι άκυρες,

β. Καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανωτέρω αναστολή αίρεται αυτοδικαίως, παρατείνεται ή παύει πρόωρα.

γ. Η αναστολή εκτέλεσης επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα.   (άρθρο 13)

9. Προβλέπονται οι συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας. Ειδικότερα:
α. Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αν η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
Μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης της συμφωνίας, κάθε πιστωτής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με την κατάσταση που υπήρχε πριν από τη σύναψη της υπό ακύρωση συμφωνίας, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος πιστωτή. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το δικαστήριο διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

β. Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου ή των Φ.Κ.Α. και αναβίωση των απαιτήσεών τους, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
ϊ) μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους Φ.Κ.Α., όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
ίί) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, και iii) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς τους Φ.Κ.Α., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
Το Δημόσιο και οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές. (άρθρο 14)

10. Τίθενται ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α. Ειδικότερα:

α. Το Δημόσιο και οι Φ.Κ.Α. μπορούν να προβούν σε αναδιάρθρωση οφειλών προς αυτούς συμπεριλαμβανομένης και της διαγραφής μέρους αυτών, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία και εφόσον διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9 του υπό ψήφιση νόμου και των ειδικότερων (για Δημόσιο και Φ.Κ.Α.) κανόνων.

β. Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει την αποπληρωμή σε περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) δόσεις ή ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα, την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ, την παροχή περιόδου χάριτος, ή την ικανοποίηση απαιτήσεών με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού,

γ. Υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με τους νόμους 4152/2013, 4174/2013, 4305/2014 και 4321/2015, εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τροποποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων στις περιπτώσεις και στο βαθμό που η εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, την αναδιάρθρωση των οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές, χωρίς αυτοί να περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ αυτών περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων πραγματοποιείται με αύξηση του αριθμού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και έως το μέγιστο όριο των 120 δόσεων,

δ. Ειδικώς στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, στις οποίες δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές από υφιστάμενες ρυθμίσεις, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες: για βασικές οφειλές έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,  για βασικές οφειλές άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων πιστωτών, εφόσον στο τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης έχουν τηρηθεί οι ειδικοί κανόνες και οι λοιποί υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 του υπό ψήφιση νόμου,

ε. Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

στ. Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής,

ζ. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως τόσο για οφειλές υπέρ τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, όσο και για τις οφειλές προς τους Φ.Κ.Α.. η. Ειδικότερα ως προς τους Φ.Κ.Α.:
Εκπροσωπούνται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
Απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων.
Η διαγραφή βασικής οφειλής δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.

θ. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου είτε επειδή οι συνολικές οφειλές τους δεν ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, είτε επειδή εφαρμόζεται διμερής διαπραγμάτευση με τον πιστωτή με απαιτήσεις άνω του 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, ή επειδή είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φ.Κ.Α., μπορούν να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. (άρθρο 15)

11.α. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.) και παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να θεσπισθεί για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

12. α. Προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας των χρηματοδοτικών φορέων και ανταλλαγής των απαιτούμενων πληροφοριών, προκειμένου να επεξεργάζονται και να υποβάλλουν κοινές προτάσεις στους κοινούς οφειλέτες τους για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

β. Η ισχύς των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.  (άρθρα 17-18)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και επί των προϋπολογισμών λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έσοδα των οποίων βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1. Ενδεχόμενη δαπάνη για αμοιβές συντονιστών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και έξοδα από τυχόν υποβολή αιτήσεων για δικαστική επικύρωση συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, (άρθρα 10,11 και 12)

2.    Απώλεια εσόδων από την διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής ή και βασικής οφειλής απαιτήσεων του Δημοσίου και των ανωτέρω Φορέων, στο πλαίσιο διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, (άρθρα 9 και 15)

Δείτε την αιτιολογική έκθεση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου εδώ.

Δείτε το σχέδιο νόμου στο φορολογικό  αρχείο του κόμβου εδώ.