Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Το συμβουλευτικό τμήμα της OneTax, έχοντας αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, μπορεί να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούμε να συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Από due diligence και αποτιμήσεις μέχρι αναδιάρθρωση σε επιχειρήσεις χαμηλών επιδόσεων, οι Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες της OneTax προσφέρουν στους πωλητές, αγοραστές και χρηματοδότες όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και την εμπειρία για να εξυπηρετηθεί κάθε πτυχή των συναλλαγών τους.

Υπηρεσίες Υποστήριξης για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Transfer Pricing
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Business Plan
Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
Υποστήριξη Εξαγορών – Συγχωνεύσεων
Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας
Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου
Διαγνωστικοί Χρηματοοικονομικοί Έλεγχοι (financial Due diligence)